ศาลอุทธรณ์ภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ Welcome to The Court of Appeal, Region IV

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จังหวัดขอนแก่น (ศาลอุทธรณ์ภาค 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  จังหวัดขอนแก่น  (ศาลอุทธรณ์ภาค 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เอกสารแนบ